هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20231208

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-استیل - 1:steel /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-طلایی - 1:golden /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-طلا - 1:gold /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-دی - 1:day /انگلیسی
14-ایران - 1:iran /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
17-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
18-سامی - 1:sami /انگلیسی
19-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
20-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
21-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
22-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
23-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
24-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
28-ندا - 1:neda /انگلیسی
29-نگین - 1:negin /انگلیسی
30-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
31-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
34-گرد - 1:round /انگلیسی
35-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
36-دست - 1:hand /انگلیسی
37-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
38-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
39-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
40-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
41-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
42-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
45-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
46-گل - 1:flower /انگلیسی
47-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
48-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
49-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
50-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
51-بزرگ - 1:big /انگلیسی
52-انگشترست -
53-کیف - 1:bag /انگلیسی
54-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
55-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
56-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
57-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
58-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
59-پر - 1:feather /انگلیسی
60-کوچک - 1:small /انگلیسی
61-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
62-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
63-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
64-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
65-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
66-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
67-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
68-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
69-اسی - 1:esi /انگلیسی
70-معمولی - 1:normal /انگلیسی
71-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
72-تاج - 1:crown /انگلیسی
73-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
74-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
75-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
76-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
77-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
78-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
79-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
80-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
81-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
82-آویز - 1:medallion /انگلیسی
83-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
84-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
85-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
86-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
87-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
88-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
89-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
90-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
91-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu, 2:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
92-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
93-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
94-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
95-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
96-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
97-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
98-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
99-مشکی - 1:black /انگلیسی
100-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
101-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره